Digital Cities & Citizens

Digitala människan – strategiska innovationsprogram

I Lund kommer det att vara gratis för innovatörer inom Internet of Things att prova sina idéer. Ett statligt finansierat öppet stadsnät ger helt unika möjligheter. Staten satsar miljoner för att göra Sverige till ledande inom Internet of Things. Centrala Lund är en av testplatserna.

Internet of Things – sakernas internet - spås bli nästa stora utvecklingsområde inom teknik. Det kan innebära att bland annat maskiner, fordon, gods, kläder och till och med människor förses med inbyggda sensorer och processorer. Sakerna kan kopplas ihop och tekniken kan komma att ta över både hemma, i staden och i affärsvärlden. Internet of Things, IoT, ses också som ett område som har stor marknadspotential och en siffra som anges är att i hela världen kommer 50 miljarder enheter att vara uppkopplade år 2020.

Sverige rustar för att bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet och därför är IoT ett av sjutton strategiska innovationsprogram som Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar. Sedan 2014 har innovationsprogrammet IoT Sverige försetts med 35 miljoner årligen. Satsningen kan komma att pågå i många år till.

IoT Sverige har fokus på att lösa samhällsutmaningar som de nya möjligheterna medför. Aktörer från företag, akademi och organisationer som anser att de kan bidra till utvecklingen kan söka finansiering inom projekten. Den ökade samverkan som sker ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Lunds kommun driver idag genom Future by Lund tre stycken projekt inom IoT kopplat mot offentlig verksamhet. I projekten samverkar man med Malmö och syftar till att stärka städernas förmåga att använda innovativa IoT- lösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Med detta vill man skapa tjänster, metoder och processer som kan användas av andra offentliga organisationer.

De tre projekten har många beröringspunkter. Därför behöver de koordineras med varandra så att man får ut maximal nytta av dem. SP/Rise har fått i uppdrag av Future by Lund att sköta samverkan.

De tre projekten
SoM – Smarta Offentliga Miljöer

I Lunds centrum kommer man att sätta upp sensorer för att se hur man kan mäta flöden av människor och fordon för att förbättra trafikmiljön. Studien blir även en modell för hur en öppen sensorinfrastruktur kan se ut och för hur man kan göra en bra dataplattform som samlar in och tolkar resultaten. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer. Finansieras genom Vinnova.

OCSN – Open City Sensor Network

Lund kommer att förses med ett helt fritt och öppet nät där olika aktörer kan koppla upp sensorer och processorer. Det här gör det möjligt för studenter, makersrörelsen eller små till mellanstora företag att få testa produkter i en prekommersiell fas. På så vis gynnar man innovationer. Finansieras genom Vinnova.

Testbädd SME juridik

IoT-området med nätverk, öppen data och testbäddar där både kommun, akademi och företag är inblandade skapar många juridiska frågeställningar. De stora förändringarna inom området gör att en ny dataskyddsförordning införs. Denna kommer att påverka samtliga aktörer, stora som små och ställa nya krav på såväl rutiner och processer som nya arbetssätt. Detta projekt finansieras av Tillväxtverket.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt