Moving Things & People

E-Mobilitet - Elektrifiering av stadens transporter

Elbilar, hybridbussar och laddstolpar i städer ökar stadigt och är ett tydligt tecken på att vi är på väg in i ett teknikskifte för transporter och elektrifiering.

Fördelarna är många – mindre buller, minimala utsläpp och låga driftskostnader. Elektrifiering av stadens transporter kommer att ha en avgörande effekt för att minska klimatpåverkan.

Lunds Kommun driver inom ramen för Future by Lund ett utvecklingsarbete ihop med företag, Lunds Universitet och Skånetrafiken med fokus på elektrifiering av stadens transporter. Vår ambition inom Future by Lund är att forma transportlösningar med minimal miljöpåverkan, men som även ger nya kvaliteter för invånarna och besökare i staden Lund genom att elektrifiera stadens transporter.

Lund vill ta en ledande position i utvecklingen av elektrifiering av stadens alla tranporter, genom att prova och testa nya lösningar. Vår ambition är att driva detta arbete utifrån framtida behov och utmaningar, med invånarna i centrum.

 

Vi ser även att detta är en viktig möjlighet för näringslivet då nya jobb och affärsmodeller kan växa fram som en följd av nya lösningar för den elektrifierade staden. Vi vill därför ta ett helhetsgrepp för att hitta lösningar inom följande områden:

En ny laddinfrastruktur

Även om laddstolpar växer fram som svampar ur jorden, så är laddmöjligheterna idag en flaskhals för elektrifieringens genomslag och vi vill därför prova nya lösningar för laddning. Vi ser att det inte bara handlar om laddtekniker, utan även samutnyttjande av laddinfrastruktur och styrning. Möjligheten att kombinera laddning av olika fordonsslag ser vi som en intressant möjlighet framöver. Som till exempel dynamisk laddning i form av elvägar, när tekniken är redo.

Inte bara bilar utan all fordonstrafik

Utvecklingen av elbilar drivs hårt av bilindustrin. Även bussar och arbetsfordon håller på att elektrifieras. Vår ambition är att introducera elfordon för buss, logistikfordon samt arbetsfordon i staden. Bussar, sopbilar och lättare transportfordon ligger närmast i tiden.

En elektrifierad stad skapar nya förutsättningar för stadsplanering

Elektrifieringen kommer att innebära nya möjligheter men också utmaningar för stadsplaneringen. Emissions- och bullerfria fordon skapar förutsättningar för att köra inomhus med fordon och ändra förutsättningar för bulleravstånd. Vi ser t.ex. att nya stationsmiljöer och innerstadslösningar kan skapa nya kvaliteter för stadens invånare som till exempel i form av nya mötesplatser.

Nya aktörer – nya affärsmodeller

Elektrifiering kräver att nya aktörer kliver fram samt att etablerade aktörer hittar nya arbetssätt. Vi ser t.ex. att energibolag kan spela en avgörande och drivande roll i att tillhandahålla elinfrastruktur. Företag som utvecklar styrsystem för laddning kan spelar också en viktig roll. Men framför allt så behöver vi utveckla nya affärsmodeller som är anpassade för elektrifiering av stadens transporter.

Regelverk

All trafik i staden omges av regelverk och bestämmelser. Vår ambition är att identifiera hinder och möjligheter i regelverk inför en fullskalig elektrifiering av stadens transporter.

Elektrifiering är inte den enda lösningen

Elektrifiering av stadens transporter är inte lösningen på allt. Vi ser att detta arbete måste koordineras med utvecklingen av nya mobilitetskoncept (mobilitet som tjänst), gång och cykel samt framtidens autonoma fordon.

...
Fler projekt