I framtiden kan vi alla bli ”prosumers” och producera vår egen el och kanske också sälja det som blir över. Trenden går mot mikronät där man utnyttjar de förnybara energikällor som finns lokalt och genom detta blir självförsörjande. I Lund pågår flera projekt – som innefattar allt från att utnyttja spillvärmen från ESS och Max IV till att få privata husägare att investera i solceller på taket.

En global trend är att allt fler blir prosumers - eller prosument som man kan säga på svenska. Orden är en sammanslagning av producent och konsument (producer och consumer). Det betyder att en aktör producerar för eget behov, men samtidigt också ibland blir en konsument och köper in och ibland producerar något som kan konsumeras av andra. Inom elproduktion har det ökade antalet solcellsinstallationer och i viss mån småskaliga vindkraftverk gjort att allt fler blivit egna elproducenter. Hushållen kommer att vara producenter när solen skiner eller när det blåser mycket, men vid mindre gynnsamma förhållanden kommer de att bli konsumenter som köper in el. Urban energy prosumers kommer att bli allt vanligare och det gäller boende i både villor och flerbostadshus.

Lunds är en av Sveriges ledande städer inom hållbar stadsutveckling och har flera projekt som gäller prosumers. De stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer att producera uppemot 300 GWh spillvärme årligen. Ungefär hälften kan återvinnas som konventionell högtempererad fjärrvärme. En stor utmaning är att finna avsättningsmöjligheter för de resterande lågtempererade spillvärmevolymerna. En möjlighet skulle kunna vara frilandsodling men man kan också tänka sig att man värmer upp välisolerade bostäder som inte kräver så höga temperaturer.

Forskningsanläggningarna finns i Lunds nya stadsdel Brunnshög där de och Science Village Scandinavia etableras jämte områden med bostäder och kontor. Långsiktigt är det tänkt att 150 % av Brunnshögs energikonsumtion (exklusive forskningsanläggningarna) produceras lokalt och är från förnybara källor, framförallt solenergi. Även för Kunskapsstråket finns höga ambitionerna på hållbara energilösningar. I det här projektet samarbetar Future by Lund med Kraftringen och Eon.

Future by Lunds samarbetspartner Kraftringen lanserar också ett annat intressant projekt som rör elproduktion, då med solceller på hustak. Kraftringen har en digital solkarta där villa- och fastighetsägare i Lund lätt kan få svar på hur mycket solenergi som skulle kunna produceras på deras tak under ett år. Solkartan ger alltså en första indikation på hur lönsamt det är att investera i solceller på fastigheten. Där finns också en modell för hur kundens resa från konsument till prosumer ska gå till, från ett väckt intresse till installerad anläggning på cirka fyra veckor. 

Att allt fler hushåll blir prosumers kommer att förändra energimarknaden så att man går från stora system som förser kunderna med el till mindre system som i stor utsträckning kan sköta sig själv. E.ON har utvecklingsprojektet Lokala Energisystem där man fokuserar på de möjligheter som finns för varje område. Det här skulle öka den förnybara energiproduktionen, som till exempel från sol och vind. Ett avancerat styrsystem kan vi se till att all energi gör nytta och kan lagras i batterier eller säljas till det stora systemet.

E.ON har en vision om 100 procent förnybar energi i framtiden och är med som en viktig partner i det europeiska projektet kring smarta elnät, InterFlex. Sex smarta elnät har valts ut för att använda den absolut senaste inom teknik, och två av dem finns i Sverige. Ett är ”Smarta Nät i Hyllie” där fjärrvärmen är energibäraren som kan optimera elnätet. Det andra projektet är i Simris utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, där man bygger ett litet självförsörjande energisystem med enbart förnybara källor. Systemet ska kunna frikopplas helt från det nationella elnätet. 

Systemet i Simiris är ett mikronät med enbart vind- och solenergi. Nätet kommer att bestå av cirka 150 kunder, både privatpersoner och företag. Mikronätet kommer att kompletteras med ett batterilager och en reservgenerator som ska drivas av förnybart bränsle. Förhoppningen är att mikronätet i Simris ska kunna tas i drift till sommaren 2017 och därefter drivas under tre år. 

 
...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt